تبلیغات
کاراته شهرستان دیواندره - آموزش کاراته
سوگی آشی (تسوگی آشی)

قدم دنباله رو (به جلو یا طرفین)، دنباله رو بدین معناست که ابتدا پای عقب را در کنار پای جلو قرار داده و سپس بلافاصله بدنبال این حرکت، پای عقب تکیه‌گاه شده و پای جلو به پیش می‌رود و یا اجرای تکنیک می‌نماید.یوری آشی

در حملات بواسطه‌ی این نوع قدم برداشتن (لیز خوردن) به سهولت میتوان به روی حریف اجرای تکنیک نمود. ابتدا پای جلو (توجه داشته باشید که ابتدا پاشنه‌ی پای جلو روی زمین فرود می‌آید) به جلو رها می‌شود بلافاصله پای عقب سر خورده به بدنبال آن حرکت می‌کند.


یوری آشی   یوری آشی

اجرای تکنیک‌های دفاعی

نویسنده : کاراته کا

 

سیکن - پیش مشت، جلوی مشت - seiken
 
اوراکن - uraken

آگه اوکه   گدان بارای
     
اوچی اوکه   یوکو اوکه
     
شوتو اوکه   کن ساسائه اوکه
     
ناگاشی اوکه   گدان کوته اوکه
     
کایشو کوسا اوکه   کاکی واکی اوکه
     
اوسائه اوکه   گدان جوجی اوکه
     
یوکو بارای   اُتوشی اوکه
     
کوکن اوکه   شوتی آواسه اوکه
     
ماواشی اوکه   فوری سوته Furi sute